Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

General Terms and Conditions for Online Sales

Legal information

TomTom International B.V.

Tiešsaistes pārdošanas vispārīgie noteikumi

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdama, Nīderlande

(„TomTom”)

 

1) Apjoms
Šie Noteikumi piemērojami visiem pasūtījumiem, ko jūs esat iesniedzis vai plānojat iesniegt, lai pasūtītu jebkuru priekšmetu, pakalpojumu vai parakstīšanos, kas jums piedāvāta TomTom tīmekļa vietnē, TomTom HOME, TomTom ierīcē vai citā TomTom programmā (šajos Noteikumos – „Produkti”), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar (i) datortehniku, pavadošiem priekšmetiem un aksesuāriem, ieskaitot ierīces, priekšmetus vai aksesuārus, kas iekļauti iepriekš uzstādītā programmatūrā („Datortehnika”), un (ii) pakalpojumiem, ko jebkurā laikā piedāvā TomTom („Pakalpojumi”), kas var iekļaut (atsevišķi vai komplektā) Internetā pieejamus pakalpojumus vai konkrētajā vietā pieejamus pakalpojumus, datu pakalpojumus, reāllaika informācijas pakalpojumus, tādus kā satiksmes informācija un laika prognoze, vai citu datu, informācijas, (trešo personu) darbības vai satura nodrošināšanu, neatkarīgi no tā, vai piedāvāta jums kā abonēšana („Abonēšana”) vai ar priekšapmaksu un piegādāta vienā vai vairākās daļās.

2) Pasūtījumi
a) Jebkuram iesniegtajam pasūtījumam ir jāsaņem TomTom apstiprinājums. Tikai tad, ja TomTom ir apstiprinājusi pasūtījumu, ir noslēgts līgums.

b) TomTom patur tiesības noraidīt jebkurus pasūtījumus pilnībā vai daļēji, vai piemērot maksimālo pasūtījuma apjomu.

c) Visi Datortehnikas pasūtījumi ir atkarīgi no krājumu pieejamības.

3) Cena un samaksa
a) Tīmekļa vietnē norādītās cenas iekļauj PVN. Nosūtīšanas un apstrādes izmaksas (ja tādas ir) ir jāmaksā papildus tīmekļa vietnē norādītajai cenai. Jūs esat atbildīgs par jebkuriem vietējiem pārdošanas nodokļiem, citiem nodokļiem un valsts nodevām, ja tādas ir, saistībā ar pasūtījumu. Cenas var mainīties jebkurā laikā, bet tas neskars Datortehnikas, (iepriekš uzstādītas) programmatūras („Programmatūra”) vai Pakalpojumu pasūtījumus, kas veikti pirms izmaiņām (saskaņā ar 7.c punktu).

b) Visi pasūtījumi ir jāapmaksā izmantojot maksājumu dienestu, ko organizē TomTom („Maksājumu dienests”). Lai iesniegtu pasūtījumus un izmantotu Maksājumu dienestu, jums jāievada jūsu vēlamās maksāšanas metodes dati, rēķina un nosūtīšanas adrese (ja piemērojams) un/vai citi dati, kas nepieciešami, lai sagatavotu pasūtījumu.

c) Ja jebkura iemesla dēļ, samaksa caur Maksājumu dienestu nav īstenojama, TomTom nosūtīs jums rēķinu pa pastu par maksājamo summu, kas jāsamaksā ar čeku, pasta pārvedumu vai kredītkarti 15 dienu laikā no rēķina datuma.

4) Piegāde un zuduma risks
a) TomTom centīsies piegādāt vai aktivizēt Produktu 30 dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas. Ja tiek pasūtīti vairāki Produkti, TomTom patur tiesības piegādāt vai aktivizēt katru Produktu atsevišķi.

b) Produkti tiks piegādāti uz jūsu piegādes adresi vai īpašumu, vai elektroniski. Produktu zuduma vai zaudējuma risks pāries jums brīdī, kad Produkti ir jums piegādāti.

c) Ja jūs atsakāties pieņemt vai nolaidības dēļ nepieņemat Produktus, TomTom patur tiesības prasīt samaksu par saprātīgām Produktu uzglabāšanas izmaksām, līdz tiek veikta piegāde.

d) Ja piegāde netiek veikta jebkura iemesla dēļ, ko TomTom nevar kontrolēt, TomTom patur tiesības izbeigt līgumu un atdot atpakaļ jebkurus samaksātos naudas līdzekļus.

e) Ja TomTom kļūdas pēc piegādā jums Produktu vai aktivizē Produktu jūsu ierīcē, jums nekavējoties jāinformē TomTom par tās kļūdu pa e-pastu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support un pēc TomTom pieprasījuma nekavējoties jāorganizē Produkta nodošana atpakaļ (izmaksas sedz TomTom), Produkta dzēšana vai iznīcināšana.

f) Nepasūtīta Produkta pieņemšana neatbrīvo jūs no sākotnēji pasūtīta Produkta pieņemšanas un apmaksas, izņemot, ja citādi saskaņots ar TomTom. 

5) Datortehnikas atcelšanas politika
a) TomTom ļauj atcelt Datortehnikas pirkuma līgumu jebkura iemesla dēļ, ar nosacījumu, ka Datortehnika vēl nav lietota jebkurā laikā 14 darba dienās pēc piegādes datuma uz jūsu piegādes adresi, un TomTom atmaksās faktiski samaksāto pirkuma cenu. Ja vēlaties atcelt Datortehnikas pirkuma līgumu, jums 14 darba dienu laikā pēc piegādes jāsazinās ar TomTom pa e-pastu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support, lai iegūtu Materiālu atdošanas pilnvarojuma (Return Materials Authorisation) numuru un nodotu atpakaļ Datortehniku oriģinālajā iesaiņojumā bez jebkādām tiesībām, apgrūtinājumiem vai citām prasībām, uz adresi, ko norādījusi TomTom. TomTom var pieprasīt no Jums samaksu par jebkuriem tai radītajiem tiešiem nosūtīšanas vai pasta izdevumiem.

b) Jūs piekrītat, ka TomTom sāks sniegt Pakalpojumus, tiklīdz apstiprinās jūsu pasūtījumu. Ja ir sākta Pakalpojumu sniegšana, jūs vairs nevarat tos atcelt, tostarp, bet ne tikai lejupielādēšanu, uzstādīšanu vai jūsu veiktu Pakalpojuma aktivizēšanu.

6) Licence, autortiesības un konfidencialitāte
a) Jums tiek piešķirta licence izmantot Programmatūru un/vai datus, informāciju, (trešo personu) darbības vai citu piekrišanu („Saturs”), kas tiek jums nodota kā daļa no Datortehnikas vai Pakalpojumiem tikai personīgai un privātai lietošanai saskaņā ar šī 6. punkta noteikumiem („Licence”). Jūs varat uzstādīt un izmantot Programmatūru un Saturu vienlaicīgi tikai uz viena datora vai ierīces un kombinācijā tikai ar vienu navigācijas sistēmu. Jūs nedrīkstat tieši vai netieši nodot Programmatūru vai Saturu citiem, tieši vai netieši viņu vai jebkuras citas personas lietojumā. Šī Licence nav ekskluzīva un nav nododama tālāk, tas nozīmē, ka TomTom drīkst piešķirt licenci uz Programmatūru un Saturu citiem klientiem un ka savas tiesības izmantot Programmatūru un Saturu jūs nevarat nodot nevienam citam. Šī Licence neiekļauj nekādas tiesības iegūt Programmatūras vai Satura jauninājumus, jaunākās versijas vai papildinājumus nākotnē, izņemot, ja TomTom ir īpaši norādījusi, ka šādu jauninājumus, jaunākās versijas vai papildinājumus iegūšana ir neatņemama Produkta daļa. Programmatūras vai Satura jauninājumu, jaunākās versijas vai papildinājumu iegūšanu nosaka šie Noteikumi vai tādi citi noteikumi un nosacījumi, kādus jums lūgs apstiprināt, pirms TomTom piegādā jums attiecīgo jauninājumu, jaunāko versiju vai papildinājumu.

b) TomTom patur tiesības, paziņojot vai nepaziņojot, pārtraukt sniegt jums jauninājumu, jaunāko versiju vai papildinājumu pakalpojumus vai nodrošināt jums piekļuvi tiem ar Programmatūras vai Satura izmantošanu, izņemot, ja šādu jauninājumu, jaunāko versiju vai papildinājumu sniegšana veido neatņemamu Produkta daļu, kā pārdošanas laikā norādījusi TomTom.

c) Neskarot neviens citas tiesības, TomTom var nekavējoties izbeigt Licences darbību bez paziņojuma par izbeigšanu, ja jūs pārkāpjat jebkuru būtisku šo Noteikumu normu, kura iekļauj 6. un 9. punktu. Tādā gadījumā jums jāiznīcina Programmatūras visas kopijas un visas tās komponentu daļas, kā arī jebkuru Saturu.

d) Programmatūras, Satura un jebkuru saglabāto kopiju autortiesības un citas intelektuālā īpašuma, ražotāja un/vai īpašuma tiesības pieder TomTom un/vai tās piegādātājiem. TomTom ļauj jums lietot Programmatūru un Saturu tikai saskaņā šiem Noteikumiem. TomTom patur visas tiesības, kas nav šajos Noteikumos īpaši piešķirtas. Jūs varat (a) saglabāt vienu Programmatūras kopiju tikai dublējuma vai arhīva nolūkā, vai (b) pārcelt Programmatūru vienā vidē (medium), ar noteikumu, ka oriģināls tiek izmantots tikai dublējuma vai arhīva nolūkā. Produkta rokasgrāmatu(as) vai rakstiskos materiālus nedrīkst kopēt, izņemot jūsu personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat kopēt, lejupielādēt, augšupielādēt vai jebkurā citā veidā reproducēt Saturu, izņemot, lai radītu vienu kopiju tikai dublējuma vai arhīva nolūkiem. Jūs neiegūstat īpašumtiesības uz Programmatūru vai Saturu.

e) Jūs atzīstat un piekrītat, ka Produktus, patērējot ievērojami daudz laika un līdzekļus, ir izstrādājusi TomTom, un tie ir konfidenciāli un TomTom un/vai tās trešo personu ražošanas noslēpums. Jūs uzņematies ievērot pilnīgu Produktu slepenību un neatklāt tos, un nesniegt citām personām piekļuvi Produktiem.

7) Abonēšana
a) Abonēšanai nav laika ierobežojuma, izņemot, ja TomTom un jūs esat vienojušies par fiksētu laika periodu.

b) Ja jūsu Abonēšana ir noslēgta uz neierobežotu laiku, jūs vai TomTom var izbeigt jūsu Abonēšanu, paziņojot 30 dienas iepriekš (jūsu paziņojums jānosūta: pa e-pastu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support). Šis paziņošanas periods sākas pirmajā datumā pēc tam, kad TomTom ir saņēmusi jūsu izbeigšanas paziņojumu. Ja jūsu Abonēšana ir noteikta uz fiksētu laika periodu, tā automātiski izbeidzas tādā periodā.

c) TomTom patur tiesības mainīt cenas vai jūsu Abonēšanai piemērojamos noteikumus, saprātīgā laikā nosūtot iepriekšēju paziņojumu par to (pa e-pastu, TomTom tīmekļa vietni vai citādi). Ja šādu izmaiņu rezultātā tiek paaugstinātas cenas vai tā citādi ir jums neizdevīgas (bet ne tādā gadījumā, ja cenu paaugstinājumu izraisījušas valsts nodevas vai nodokļi), jūs varat pārtraukt savu Parakstīšanos līdz datumam, kad tādas izmaiņas stājas spēkā, nosūtot e-pastu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support.

d) TomTom var izbeigt jūsu Abonēšanu vai atsevišķu pakalpojumu no Pakalpojumu kopuma, iesniedzot vismaz 30 dienu iepriekšēju paziņojumu, ja TomTom izlemj neturpināt piedāvāt šādu Abonēšanu vai šādu attiecīgu atsevišķu pakalpojumu.

e) TomTom var nekavējoties izbeigt vai ierobežot jūsu Abonēšanu bez paziņojuma, ja (i) jūs neievērojat jebkuru būtisku šo Noteikumu normu, kas iekļauj 6. un 9. punktu, (ii) nav saņemts maksājums caur Maksājumu dienestu par Abonēšanu pēc otrā mēģinājuma, vai (iii) Pakalpojuma lietošanas rezultātā tiek pārkāpta TomTom taisnīgas lietošanas politika.

f) Pēc jūsu Abonēšanas izbeigšanas jūsu Licence, ka norādīts 6. punktā tiks vienlaicīgi izbeigta.

8) Trešo personu materiāli
TomTom Produktos var būs trešo personu programmatūras kodi, dati, informācijas funkcijas, cits saturs un algoritmi („Trešo personu materiāli”). Produktos iekļauto Trešo personu materiālu izmantošanai var būt piemēroti citi noteikumi un nosacījumi. Šo Trešo personu materiālu oficiālie autortiesību paziņojumi un specifiskie licences nosacījumi ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/legal. Jūs ar šo piekrītat, ka jebkura pasūtījuma iesniegšana ietver, ka jūs esat izlasījis un piekritis pasūtītajos Produktos ietverto jebkuru Trešo personu materiālu noteikumiem un nosacījumiem.

9) Citi ierobežojumi
Produktus ir aizliegts iznomāt, aizdot, publiski prezentēt, izrādīt vai translēt, vai izplatīt jebkādā citā veidā. Izņemot, ja atļauj piemērojamie likumi, Produktus vai jebkuru to daļu nedrīkst ne personīgi, ne ar citu personu palīdzību modificēt, analizēt, izmantojot reverso inženieriju (reverse engineering), dekompilēt vai demontēt, vai radīt no tiem atvasinātus produktus.

10) Ierobežota garantija
a) TomTom negarantē un nevar garantēt, ka Produkti darbojas pilnībā bez kļūdām un ka jebkura sniegtā informācija ir vienmēr precīza. Izmantojot navigācijas sistēmas, ir iespējamas aprēķinu kļūdas, ko izraisa vietējie apstākļi un/vai nepilnīgi vai nepareizi dati.

b) TomTom piedāvā ierobežotu garantiju, ka vienu (1) gadu no Datortehnikas iegādes datuma vai no Datortehnikas iegādes datuma un līdz datumam, kad jūs pārkāpjat jebkuru no šiem Noteikumiem, atkarībā no tā, kurš notikums īstenojas vispirms („Garantijas periods”), Datortehnika būs bez defektiem apdarē un materiālos normālas lietošanas apstākļos („Defekti”). Garantijas periodā TomTom remontēs vai aizstās Datortehniku („Ierobežota garantija”) bez maksas par detaļām vai darbu. Ja Datortehniku remontē pēc Garantijas perioda beigām, Garantijas periods remontam ilgs sešus (6) mēnešus pēc remonta datuma. Šī garantija neattiecas uz Pakalpojumiem.

c) Šī Ierobežotā garantija neattiecas uz zaudējumiem, ko radījis parasts nolietojums vai Datortehnikas atvēršana vai remonts, ko nav veikusi TomTom pilnvarota persona, un neattiecas uz zaudējumiem, ko radījusi: slikta izturēšanās, mitrums, šķidrumi, atrašanās karstuma tuvumā vai tā tiešā iedarbībā un negadījumi, ļaunprātīga izmantošana, Datortehnikas komplektācijā iekļauto norādījumu neievērošana, nolaidība vai nepareizs lietojums. Ierobežotā garantija neattiecas uz fizisku bojājumu Datortehnikas virsmai.

d) TomTom nesniedz garantijas par Produktiem papildu šajā 10. punktā noteiktajai Ierobežotajai garantijai. Ciktāl pieļauj piemērojamie likumi, TomTom un tās piegādātāji nodrošina Produktus, „KĀDI TIE IR, UN AR VISĀM KĻŪDĀM”, un ar šo paziņo, ka nenodrošina jebkādas citas garantijas un nosacījumus, skaidri izteiktus, netiešus vai likumā noteiktus, ieskaitot, bet ne tikai, jebkuras netiešas garantijas (ja tādas pastāv), pienākumus vai nosacījumus par Produktu apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam nolūkam, uzticamību vai pieejamību, atbilžu, rezultātu precizitāti vai pilnību, prasmīgiem centieniem, vīrusu neesamību, saprātīgu rūpību un prasmēm, un atbalsta vai citu pakalpojumu, informāciju, programmatūru un saistītā satura nodrošināšanu vai nenodrošināšanu ar Produktiem vai citādi izrietošu no Produktu lietošanas. Nav garantijas vai nosacījuma arī attiecībā uz mierīgu lietošanu vai turēšanu valdījumā, tiesību nepārkāpšanu attiecībā uz Produktiem. Šis izņēmums netiek piemērots (i) jebkuram netiešam nosacījumam par īpašumtiesībām un (ii) jebkurai netiešai garantijai par atbilstību aprakstam.

e) Lai iesniegtu prasību saskaņā ar Ierobežoto garantiju par Defektu, jums Garantijas periodā jāsazinās ar TomTom pa e-pastu tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support, lai paskaidrotu Defektu un iegūtu Materiālu atdošanas pilnvarojuma numuru, ja nepieciešams. Programmatūra vai Datortehnika ir jānosūta atpakaļ TomTom, cik ātri vien iespējams pēc jūsu paziņojuma par Defektu, kopā ar Defekta skaidrojumu uz TomTom norādīto adresi. Jums jāizpilda jebkuras citas iespējamās atdošanas procedūras, ko noteikusi TomTom.

f) Šī Ierobežotā garantija ir vienīgā skaidri izteiktā garantija, kas jums tiek sniegta un tā aizstāj jebkuras citas skaidri izteiktas vai līdzīgas saistības (ja pastāv), ko radījusi jebkura reklāma, dokumentācija, iesaiņojums vai cita veida paziņojumi.

g) Šī 10. punkta noteikumi neskar nevienas jūsu likumiskās tiesības saskaņā ar piemērojamām attiecīgās valsts tiesību normām, kas regulē patēriņa preču pārdošanu.

h) Šī Ierobežotā garantija nav nododama.

11) Atbildības ierobežojums
a) Ciktāl pieļauj piemērojamais likums, ne TomTom, ne tās piegādātāji un apakšuzņēmēji nav atbildīgi ne attiecībā pret jums, ne pret jebkuru trešo personu par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai citādiem zaudējumiem (katrā gadījumā ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem par nespēju lietot Produktus vai piekļūt tiem, datu zudumu, uzņēmējdarbības zudumu, peļņas zudumu, darbības pārtraukumu vai līdzīgi), kas izriet no Produktu lietošanas vai nespējas lietot Produktus, pat ja TomTom ir tikusi informēta, ka šādi zaudējumi ir iespējami.

b) Neskatoties uz jebkādiem zaudējumiem, kas jums vai jebkurai trešajai personai varētu rasties jebkāda iemesla dēļ (ieskaitot, bez ierobežojuma, visus zaudējumus, kas šeit norādīti, un visus tiešus vai vispārīgus zaudējumus līgumā vai citādi), TomTom un jebkuru tās piegādātāju visa atbildība, kas izriet no vai ir saistīta ar Produktu lietošanu, tiek ierobežota ar summu, kādu faktiski esat samaksājis par attiecīgajiem Produktiem.

c) TomTom neuzņemas atbildību par (i) jebkuru krāpšanu, ko izdarījuši tās darbinieki un/vai pārstāvji; vai (ii) jebkuru krāpniecisku maldināšanu, ko izdarījuši tās darbinieki un/vai pārstāvji
.
d) Neskarot iepriekšminēto vai jebko citu, kas iekļauts šajos Noteikumos, nekas šajos Noteikumos neierobežo jebkuras puses atbildību par nāvi vai personas savainojumu, kas radusies paša nolaidības rezultātā.

e) Augstākminētais atbildības ierobežojums neskar nekādas likumiskās tiesības saskaņā ar piemērojamām attiecīgās valsts tiesību normām.

12) Nepārvarama vara           
Nepārvarama vara ir apstākļi, kas kavē TomTom pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem un ko TomTom nevar saprātīgi kontrolēt, ieskaitot novēlotas un/vai kavētas piegādes un nepilnīgas piegādes no TomTom puses, ko izraisījuši apstākļi, ko TomTom nevarēja saprātīgi kontrolēt. Nepārvaramas varas situācijā visi TomTom pienākumi tiek uz laiku atcelti. Ja laika periods, kas TomTom nevar izpildīt savus pienākumus nepārvaramas varas rezultātā, ilgst vairāk par deviņdesmit (90) kalendārajām dienām, abām pusēm ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu rakstiskā veidā bez pienākuma maksāt jebkādu kompensāciju, kas izriet no vai saistībā ar līguma izbeigšanu.

13) Privātums
TomTom neatklās informāciju par jūsu personas datiem, kontu vai darījumiem nevienai trešajai personai, izņemot saskaņā ar savu Privātuma politiku, kā norādīts tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/legal. Jūs ar šo piekrītat, ka esat izlasījis un pieņēmis Privātuma politiku.

14) Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm
TomTom nav atbildīga par trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai pakalpojumiem, jebkādām saitēm, ko ietver trešo personu tīmekļa vietnes vai pakalpojumi, kā arī par trešo personu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu izmaiņām vai jauninājumiem. Ja TomTom nodrošina saites un/vai piekļuvi trešo personu tīmekļa vietnēm un/vai pakalpojumiem, tas tiek darīts tikai jūsu ērtībai, un jebkādu saišu vai piekļuves nodrošināšana nenozīmē, ka TomTom apstiprina trešo personu vietnes vai pakalpojumus.

15) Trešo personu tiesības
Trešajām personām nav tiesību saskaņā ar piemērojamiem likumiem attiecībā uz trešo personu tiesībām paļauties vai īstenot kādu no šo Noteikumu normu, bet tas neietekmē trešo personu tiesības vai tiesisko aizsardzību, kas eksistē vai ir pieejama atsevišķi no tādiem piemērojamiem likumiem.

16) Noteikumu pastāvēšana
Jebkuras šo Noteikumu normas, kuru raksturs paredz, ka tās paliek spēkā pēc jebkuras Produktu pārdošanas vai licences izbeigšanas vai termiņa beigām, paliek spēkā.

17) Atdalāmība
Ja kāda šo Noteikumu norma tiek uzskatīta par spēkā neesošu, nederīgu, neīstenojamu vai pretlikumīgu, pārējās paliek spēkā un ir piemērojamas pilnā apmērā. Tiek uzskatīts, ka jūs un TomTom esat vienojušies ar jauniem noteikumiem un nosacījumiem, kas aizstāj tādu spēkā neesošu normu. Šie jaunie noteikumi un nosacījumi tiek interpretēti attiecībā uz to saturu un ietekmi pēc iespējas tuvāk sākotnējam rakstītajam tekstam, bet tādā veidā, lai tiesības patiešām izrietētu no tiem.

18) Piemērojamais likums
Šie Noteikumi un jebkuri strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai ar Produkta iegādi un lietošanu, vai citādi, ir pakļauti Latvijas likumiem. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem netiek piemērota šiem Noteikumiem.  Visi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek izšķirti tiesās valstī, kur ir jūsu juridiskā adrese vai jūsu dzīvesvieta, un šīm tiesām attiecībā uz jebkuriem šādiem strīdiem būs ekskluzīva jurisdikcija.

19) Tulkojumi
Šo noteikumu versija Latviešu valodā ir noteicošā versija attiecībā uz jūsu pirkumu.

20) Jautājumi
Ja jums rodas kādi jautājumi, ieteikumi vai sūdzības par jūsu pasūtījumu, pirkumu, šiem Noteikumiem vai ja jūs vēlaties sazināties ar TomTom jebkura iemesla dēļ, lūdzam to darīt pa e-pastu, apmeklējot TomTom tīmekļa vietni http://www.tomtom.com/support.

versija Maijā 2009