Installeer Flash Player om optimaal te genieten van deze site.

Flash moet zijn geïnstalleerd in je browser.

Adobe Flash Player downloaden

TomTom Christmas Santa Nav wedstrijd

Deelnamevoorwaarden december 2011

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de ”TomTom Christmas Santa Nav wedstrijd”, georganiseerd door TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (“TomTom”).

De wedstrijd

1. Deelname aan de TomTom Christmas Santa Nav wedstrijd (de “Wedstrijd”) is mogelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder, woonachtig in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (“Landen” of “Land”) die een pin heeft geplaatst op de Santa Nav kaart en het Christmas Santa Nav deelnameformulier heeft ingevuld, dat beschikbaar is op www.facebook.com/TomTomnederland tussen 5 december 2011 en 23 december 2011 (“Wedstrijdperiode”).

Zo doet u mee

2. Elke deelnemer (“Deelnemer”) dient eerst aan te geven dat hij/zij de Facebookpagina leuk vindt en vervolgens zijn/haar deelnameformulier (“Deelnameformulieren” of “Inzending”) voor de wedstrijd in te vullen. Dit formulier is te vinden onder de wedstrijdtab op de Facebookpagina van TomTom: www.facebook.com/TomTomnederland. Deelnameformulieren dienen volledig te worden ingevuld vóór sluiting van de Wedstrijdperiode op vrijdag 23 december 2011 om 11.59 uur CET. Bij de Inzending dient onder meer de volgende informatie te worden opgegeven: (i) naam, (ii) locatie en (iii) het antwoord op de vraag ‘Wat wil je hebben voor kerst?’.

3. Nadat het Deelnameformulier juist is ingevuld, ziet de Deelnemer zijn/haar ‘pin’ op de TomTom Santa Nav kaart, te vinden onder de wedstrijdtab op de Facebookpagina van TomTom.

Selectie van de winnaars en de prijs

4. TomTom wijst een onafhankelijke jury aan voor de selectie van de winnaars. Wekelijks wordt uit elk land een winnaar gekozen als landenwinnaar voor die week. Elke week doen vervolgens (1) wereldwinnaar en drie (3) finalisten mee aan een wereldtrekking uit alle deelnemers aan de wedstrijd.

Alle winnaars worden gekozen op basis van de volgende criteria:

  • de creativiteit van de cadeaus op hun verlanglijstje;

  • hun gevoel voor humor; en

  • indien de Deelnemer heeft aangegeven waarom hij/zij een cadeau verdient, in hoeverre de jury van mening is dat de Deelnemer daar recht op heeft.

5. Alle winnaars ontvangen bericht uiterlijk om 16.00 uur CET met op de dag waarop de wekelijkse wedstrijd sluit.

De wekelijkse wereldwinnaar ontvangt:

  • 1 GO LIVE 1005 World draadloos navigatiesysteem;

  • 1 interpretatie van een van de cadeaus op het verlanglijstje van de wereldwinnaar, zoals ingevuld op het Deelnameformulier, met een maximum van €100. Voorbeeld: als een Deelnemer graag een Ferrari wil hebben, dan kan de prijs een speelgoedauto zijn of een dag autoracen in een Ferrari.

De overige drie wekelijkse wereldfinalisten ontvangen elk:

  • 1 GO LIVE 820 draagbaar navigatiesysteem;

  • 1 interpretatie van een van de cadeaus op het verlanglijstje van de finalisten, zoals ingevuld op het Deelnameformulier, met een maximumwaarde van €50.

De wekelijkse landenwinnaar ontvangt:

  • 1 Start 25 draagbaar navigatiesysteem.

Ontvangst van de prijzen

6. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars ervoor te zorgen dat zij in staat zijn de prijs in ontvangst te nemen.

7. Alle uitslagen zijn bindend en juridisch niet aanvechtbaar. Reageert een winnaar niet binnen drie dagen nadat een melding is verstuurd naar zijn/haar Facebookpagina, dan wordt in overeenstemming met het selectieproces een andere winnaar gekozen uit de overige in aanmerking komende Inzendingen.

8. Door de prijs te aanvaarden verklaart elke winnaar dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle landelijke, provinciale, gemeentelijke of overige belastingen die voortvloeien uit acceptatie en gebruik van de prijs. De toegekende prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen contant geld of een banktegoed. TomTom behoudt zich het recht voor de prijs naar eigen goeddunken te vervangen door een andere prijs van hogere of gelijke waarde.

9. Winnaars gaan ermee akkoord dat hen naar aanleiding van deelname aan een of meer onderdelen van de wedstrijd gevraagd kan worden mee te werken aan daarmee samenhangende publiciteits- en wedstrijdactiviteiten. Namen en landen van winnaars kunnen worden gepubliceerd op een of meer websites van TomTom.

10. Alle onvolledige inzendingen worden automatisch geweigerd en in deze gevallen wordt geen ‘pin’ geplaatst op de Santa Nav kaart. Een aanmelding wordt als onvolledig beschouwd indien hierop één of meer van onderstaande criteria van toepassing zijn:

  • benodigde informatie ontbreekt op het Deelnameformulier;

  • in het Deelnameformulier wordt grof of beledigend taalgebruik gebezigd.

11. De Deelnemer dient akkoord te gaan met de procedure zoals beschreven in deze deelnamevoorwaarden, inclusief de aangegeven sluitingstermijnen en de wedstrijdeisen.

Algemeen

12. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk voor Deelnemers van 18 jaar of ouder, met uitzondering van groot- en detailhandelaren die producten van TomTom verkopen, en met uitzondering van medewerkers van of freelancers voor TomTom of een van de bij TomTom aangesloten bedrijven en gezinsleden van medewerkers/freelancers, vertegenwoordigers van TomTom en iedereen die betrokken is bij de organisatie of de uitvoering van de Wedstrijd. Per persoon is slechts één Inzending toegestaan, met een maximum van twee Inzendingen per huishouden (zelfde naam en/of adres).

13. TomTom respecteert de privacy van de Deelnemers en ziet erop toe dat alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid: http://www.tomtom.com/legal/privacy/?Lid=5. Persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt verstrekt bij deelname aan de Wedstrijd kan door TomTom binnen de Europese Unie worden verwerkt met als enige doel (i) de verwerking van deze aanbieding, (ii) het onderzoek naar kwaliteitscontrole, (iii) het uitvoeren van marktonderzoek en (iv) het verbeteren van producten en/of diensten van TomTom. TomTom kan de verstrekte persoonlijke gegevens doorgeven aan een professionele derde partij die door TomTom wordt aanwezen indien noodzakelijk voor uitvoering van de Wedstrijd. TomTom en haar vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor opslag, verwerking en overdracht van de persoonlijke gegevens en indien nodig voor het verkrijgen van goedkeuring hiervoor van de deelnemer. Deelnemers hebben recht op het verkrijgen van informatie omtrent hun gegevens en indien nodig op het eisen van rectificatie of verwijdering van hun persoonlijke gegevens uit de bestanden van TomTom. Dergelijke verzoeken dienen te worden gericht aan TomTom via het volgende adres: privacy@tomtom.com.

14. TomTom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermiste, late, beschadigde of verkeerd geadresseerde Inzendingen.

15 TomTom behoudt zich het recht voor om deze Wedstrijd eenzijdig in te trekken en/of te wijzigen en/of de deelnamevoorwaarden te wijzigen. De Wedstrijd kan niet worden gecombineerd met andere Wedstrijden van TomTom die lopen vanaf aanvang van de Wedstrijd tot aan het einde van de Wedstrijdperiode.

16. Wilt u meer informatie over de Wedstrijd, over producten of diensten van TomTom of hebt u een klacht met betrekking tot de Wedstrijd, dan kunt u een e-mail sturen naar press.relations@tomtom.com.

17. Indien een bepaling, of een gedeelte daaruit, van deze Wedstrijd of deze deelnamevoorwaarden door een rechtbank of bevoegde juridische instantie onrechtmatig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling niet als onderdeel van deze Wedstrijd beschouwd en is deze niet van invloed op de rechtmatigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Wedstrijd, tenzij anders bepaald door toepassing van geldende wetgeving.

18. Niets in deze Wedstrijd of deze deelnamevoorwaarden geldt zodanig dat de aansprakelijkheid van TomTom voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid wordt uitgesloten of beperkt, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.

19. Het in gebreke blijven bij of hinderen van de uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel op grond van deze Wedstrijd of deze deelnamevoorwaarden of de wet betekent geen verklaring van afstand van een dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel. Indien TomTom afstand doet van schending van een bepaling uit deze overeenkomst, dan geldt dat niet als een verklaring van afstand van een volgende schending van die bepaling, noch als een verklaring van afstand van enige andere bepaling.

20. Deze Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, aanbevolen of uitgevoerd door en staat op geen enkele wijze in verband met Facebook. Alle door Deelnemers verstrekte informatie is ter inzage aan TomTom en niet aan Facebook. Door deel te nemen aan de Wedstrijd vrijwaren Deelnemers Facebook volledig van alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

21. Op deze Wedstrijd is de ter plaatste geldende wetgeving van toepassing.